Ako na tom Marianka vlastne finančne je?

Milí Mariančania,

čakajú nás obecné voľby a máme od nich veľa očakávaní a sľubov alebo zámerov kandidujúcich. Pre Vaše lepšie posúdenie reálnosti ponuky jednotlivých kandidátov na starostu ale i poslancov, ale i nastavenie reálnych očakávaní, som zosumarizoval, akými prostriedkami dnes obec Marianka disponuje a aké sú zhruba vyhliadky na ďalšie obdobie.

Financie obce sú veľmi podobné financiám domácnosti. Majú svoju príjmovú stranu a stranu výdajov. Začnime teda stranou príjmov, ktoré delíme na bežné, kapitálové a finančné.

Základom sú bežné príjmy

Väčšinu bežných príjmov obce tvoria výnosy z daní (berme to ako našu pravidelnú mzdu). Najväčšia časť daňových príjmov - podiel na dani z príjmov fyzických osôb - pochádza zo štátneho rozpočtu (výrazne závislá na počte obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt - (toho času ca. 505 tis EUR).

Druhá časť sú transfery zo štátneho rozpočtu (162 tis EUR), ktoré sú konkrétne určené na vybrane potreby obce (v našom prípade predovšetkým na školu a škôlku). Pokiaľ sa neminú, vracajú sa späť do štátneho rozpočtu.

Tretiu podstatnú časť bežných príjmov tvoria dane z nehnuteľností, ktoré sú jediné významné dane, ktoré si vie obec určovať sama (dnes ca. 215 tis eur). K tejto dani je možné pripočítať aj poplatok na rozvoj, ktorý schvaľuje OZ. Výnosy z neho sú zatiaľ veľmi nízke (10 tis EUR) aj preto, lebo väčšina poslancov nehlasovala za jeho maximálnu výšku tak ako je to napríklad v Bratislave.

Zostávajúcou časťou bežných príjmov (ca. 190 tis EUR) sú rôzne poplatky za psa, používanie verejného priestranstva, za odpady (80 tis EUR), poplatky za ŠKD, ŠKJ, MŠ (60 tis EUR), ale aj pokuty, ktoré v súčasnosti nie sú takmer vôbec uplatňované.

Kapitálové príjmy

Okrem bežných príjmov ma obec príjmy kapitálové a sem patria hlavne dotácie (ide o najmenej predvídateľnú časť príjmov, ale veľmi zaujímavú). V prirovnaní k osobným financiám mi napadne výhra v lotérii).

Finančné príjmy

Medzi finančné príjmy patria hlavne úvery (dnes obec žiadny nemá), alebo aj transfery z našetrených peňazí obce z minulosti.  Celkovo teda obec Marianka plánovala príjmy vo výške takmer 1.080 tis EUR, pričom zo štátneho rozpočtu prišlo ešte takmer 90 tis EUR navyše.

Pri výdavkoch samozrejme platí to čo v bežnom živote, môžeme minúť len toľko, koľko zarobíme. Výdavky obce rozlišujeme podobne ako príjmy na bežné, kapitálové (investičné) a finančné.

Bežné výdavky sú rôzne typy výdavkov potrebných na základný chod obce (obecný úrad, škola, škôlka, mzdy, údržba komunikácii, osvetlenie, právne zastúpenie obce a ďalšie výdavky). Dnes sú tieto naplánované v sume 1.078 tis EUR. Z toho je cca. 80% potrebných na nevyhnutnú prevádzku. Zvyšných 20% (pre mňa je to použiteľná rezerva pre rozdelenie v kompetencií starostu a OZ na vyčlenenie na rozvoj) tvoria určité záväzky z minulosti ( exekúcia od advokátskej kancelárie z roku 2016), výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre obec (napr. dotácie) ale aj niektoré položky, ktoré by sa dali v budúcnosti ušetriť. Článok k neefektívnemu používaniu zdrojov obce bude nasledovať v nasledujúcich dňoch na tomto webe.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky by mali byť spojené so zlepšovaním životného štandardu v obci ako napríklad rekonštrukcia ciest, výstavba športovej haly, novej školy, škôlky, ich prestavba atd. Ak obec nezíska dotáciu, musí si na ne „zarobiť“ z bežných príjmov.

V roku 2018 starosta nenaplánoval žiadne kapitálové výdavky. Pod finančnými výdavkami si môžete dnes predstaviť hlavne pôžičky Prvej mariatálskej prevádzkovej s.r.o. na vykonanie investičných akcii obce, ktoré je výhodnejšie uskutočniť prostredníctvom obecnej s.r.o.. V posledných 2 rokoch ide o Školskú a dúfajme, že aj o Bystrickú ulicu. Suma, ktorú obec nespotrebuje do konca roka sa ukladá do rezervného fondu, ktorý môže obec následne použiť v ďalších rokoch (ako vyššie spomenuté vo finančných príjmoch - dnes je v tomto fonde viac ako 400 tis EUR (pred presunom 170 tis. EUR do PMP s.r.o. schválených OZ v auguste).

Takže ako sme teda na tom? Koľko ušetríme ročne na toľko žiadané a sľubované investície?

V roku 2018 je pôvodne plánovaný rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami síce len 2 tis EUR., ale pokiaľ odpočítame nie nevyhnutné, resp. jednorazové výdavky ostane nám približne 150 až 200 tis EUR na veci rozvojové pre obec ročne, čo vôbec nie je málo. Viac si budeme môcť dovoliť v prípade získania dotácie na konkrétny projekt.

Aký je ďalší potenciál na zvýšenie týchto prostriedkov?

  • efektívnejšie vynakladanie prostriedkov obce zo strany starostu
  • ukladanie pokút tam kde je to potrebné,
  • úprava poplatku na rozvoj,
  • prihlásenie sa na trvalý pobyt zo strany obyvateľov obce

Verím, že som aspoň trochu objasnil čo-to o našich spoločných financiách a veľmi Vás pri tom nenudil :)

Pre zjednodušenie som abstrahoval od určitých detailov, takže experti odpustite mi, ak som použil nie vždy tú pravú terminológiu. Rovnako vyššie uvedená analýza nezohľadňuje potenciálne dodatočné výdavky, súdne spory a iné náhrady, ktoré môže počas najbližších rokov vzniknúť resp. sa objaviť.

Michal Hollý - nezávislý kandidát