Ako sme hlasovali: Bystrická ulica, VZN ochranné pásmo pohrebísk a pozemok pre škôlku

Vážení spoluobčania,

medzi hlavné povinnosti poslanca patrí predovšetkým zúčastňovanie sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. V nasledujúcich riadkoch by sme radi zosumarizovali podľa nás najdôležitejšie témy zasadnutí OZ v roku 2020, náš postoj k týmto témam a našim hlasovaním.

A. Rekonštrukcia Bystrickej ulice

V rámci kompetencií poslancov sa v roku 2020 riešilo finančné krytie rekonštrukcie Bystrickej ulice ako aj potrebné schválenie zmlúv o prevode pozemkov s tým spojených. Dlhodobo podporujeme riešenie problému obyvateľov Bystrickej ulice takže aj v tomto ako aj v predchádzajúcich prípadoch sme hlasovali ZA.

B. VZN o ochranných pásmach pohrebísk v obci Marianka

Téma ochranného pásma pohrebísk bola predmetom až dvoch zasadnutí OZ. Citlivá téma ponechania súčasného 50m ochranného pásma, alebo jeho zúženie. Na strane jednej už v krátkodobom horizonte cintorín s nedostatočnou kapacitou pre obec našej veľkosti, na strane druhej pozemky v tesnej blízkosti cintorína v súkromných rukách. Vzhľadom na to, že nie je známa iná alternatíva ku dnešnému miestu cintorína sme 16. marca 2020 hlasovali ZA ponechanie 50 metrového ochranného pásma a tým aj za zachovanie možnosti rozšírenia pozemku cintorína.

Vzhľadom na formálne nedostatky predloženého VZN, ktoré bolo v niektorých častiach po podnete napadnuté prokurátorom, sa o opravenom VZN opäť hlasovalo 27. novembra 2020. Upravené VZN však väčšinou poslancov (hlasovanie viď nižšie) nebolo prijaté. Ako dôsledok neprijatia tohto VZN hrozí, že pokiaľ súd prijme námietky prokurátora, zanikne ochranné pásmo cintorína úplne so všetkými dôsledkami.

Ako sa teda hlasovalo:
1. hlasovanie (16.3.2020) - ZA: všetci prítomní poslanci (neprítomní M. Bubnič, J. Brestovanský)
2. hlasovanie (27.11.2020) - ZA: Hollý, Chabada, Jeckel, Porges; PROTI, resp. ZDRŽAL sa: Brestovanský, Bubnič, Iváková, Jelačič, Sýkora.

C. Pozemok na Podhájskej ulici na škôlku

Po zvažovaní viacerých alternatív, poslanci Z. Pírová a P. Jelačič predložili návrh na kúpu pozemku pre potreby materskej školy na Potočnej ulici. Napriek nie práve najideálnejšej dopravnej polohe, veľkosť, tvar aj okolie pozemku, predurčovali toto riešenie na prvý pohľad ako vhodnú možnosť pre materskú školu v budúcnosti a vytvorenie tak predpokladu pre rozšírenie ZŠ aj o druhý stupeň. I napriek pochybnostiam o konečnom využití pozemku z pohľadu prístupu sme na rokovaní OZ okrem M. Bubniča ostatní poslanci hlasovali ZA kúpu tohto pozemku.

Neskôr na základe stretnutia s občanmi Potočnej sa starosta rozhodol Zmluvu o kúpe tohto pozemku nepodpísať práve pre nesúhlas občanov Potočnej s umiestnením MŠ práve na tejto ulici. K téme reálnych možností infraštruktúry pre verejné účely sa budeme venovať v separátnom článku.

30.1.2021
Michal Hollý, Michal Chabada, Eugen Jeckel, Marcel Porges