Ako sme hlasovali za reguláciu výstavby a pri zmluvách s cirkvou

A. Zmluva s cirkvou

Na rokovanie Obecného zastupiteľstva v júni 2020 bola predložená na schválenie dohodnutá Zmluva medzi obcou a cirkvou, ktorá deklaratórne opisovala možnosti vzájomnej spolupráce a formálne, po dlhých rokoch až desaťročiach, potvrdzovala záujem oboch strán na rozvoji Marianky. Malo ísť o historický okamih hlavne pre obec a jej obyvateľov. Všetci poslanci dostali Zmluvu 2 týždne pred samotným zasadnutím OZ, kde sa o tejto Zmluve malo hlasovať. Všetci mali dostatočný čas si ju naštudovať, dať pripomienky, pýtať sa. Za nás štyroch môžem vyhlásiť, že sme si Zmluvu pozorne preštudovali. Vzhľadom na jej výhodnosť pre obe strany, ako aj bez akýchkoľvek predošlých pripomienok sme, žiaľ, len my štyria (Hollý, Chabada, Jeckel, Porges) Zmluvu podporili - ZA.
Ostatní poslanci (Brestovanský, Bubnič, Iváková, Jelačič, Sýkora) zmluvu nepodporili. Na otázku "prečo?" sme na OZ nedostali relevantnú odpoveď (https://www.marianka.sk/files/obcan/samosprava/zasadnutia-oz/zvukozjun2020.mp3). „Vysvetlenia“ prečo NIE prišli až následne cez Facebook. Veríme, že šanca zo strany cirkvi túto Zmluvu schváliť ešte je. Nemá zmysel písať tu viac podrobností, celú „kauzu“ dostatočne vysvetlil starosta vo svojich príspevkoch.

B. Regulácia výstavby

Prioritou pre toto volebné obdobie bolo dosiahnuť dodržiavanie územného plánu obce. Napriek pocitu, že sa toto deje veľmi pomaly, uvítali sme návrh na vypracovanie Územných plánov zón pre vybrané lokality. Tieto sú potrebné predovšetkým v lokalitách, ktoré dnes nie sú infraštruktúrne ani vzťahovo pripravené na korektnú výstavbu – predovšetkým oblasť Borinská-Športová, ale aj iné. Na zasadnutí OZ v júni sme hlasovali ZA vypracovanie Územných plánov zón a kvôli predídeniu potenciálnym škodám, spôsobeným čiernou výstavbou sme podporili aj stavebnú uzáveru v týchto dotknutých lokalitách.
Návrh prešiel veľmi tesne, keď za spracovanie ÚPZ sme ZA hlasovali my (Hollý, Chabada, Jeckel, Porges) a poslanec Jelačič. Predmetný návrh nepodporili poslanci Brestovanský, Bubnič, Iváková a Sýkora.
Keďže, ako pomaly každé uznesenie v Marianke je predmetom podnetu tretích strán na prokuratúru, (alebo možno ani nie tak tretích, ale vlastných mariánskych), aj tu prokurátor namietol rozsah schválených Územných plánov zón (ÚPZ). Zúžený a upravený návrh vypracovania ÚZP bol opätovne predložený na novembrové rokovanie obecného zastupiteľstva. Našťastie návrh prešiel, keď hlasovali ZA: Hollý, Chabada, Jeckel, Porges, Jelačič a Iváková.

C. VZN o poplatkoch za odpady

VZN o poplatkoch za odpady sa malo schvaľovať na zasadnutí OZ v decembri, ktoré sa už z medializovaných dôvodov nekonalo Treba povedať, že „otcom“ VZN bol/je Eugen Jeckel. Za účelom objasnenia parametrov VZN ponúkol poslancom 5 termínov, kde bol pripravený osobne vysvetliť detaily všetkým poslancom pred samotným zasadnutím OZ (15 dní). Bohužiaľ, zúčastnili sa ho len poslanci Hollý, Chabada, Jeckel, Porges, Iváková a Bubnič, pričom žiaden z poslancov nevzniesol k tomuto VZN pripomienky, ktoré by naznačovali, že v predloženej podobe nebude mať podporu.
Eugena považujeme za experta a inovátora, ale hlavne zanieteného človeka v oblasti Odpadového hospodárstva, ktorého nám iné obce môžu závidieť. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu záťaž na naše životné prostredie sme boli rozhodnutí podporiť jeho návrh, ktorého dominantnou zmenou bol prechod na dvojtýždňový zber - prechod k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. VZN malo nepriamo vytvoriť tlak na zvyšovanie a väčšiu disciplinovanosť v separovaní odpadu a nakoniec nepriamo aj k znižovaniu jeho tvorby. Rozumieme, že krátkodobo by spôsobil zníženie komfortu s odpadmi niektorým rodinám, ale sme presvedčení, že nakoniec by sa každý dokázal na tento systém nastaviť. A tiež rozumieme, že toto nie je populárny návrh, napriek tomu si za ním stojíme.
Na základe odporu ostatných poslancov takýto návrh podporiť, sme hlasovali nakoniec ZA kompromisný návrh s viacerými, na poslednú chvíľu kreovanými deformáciami od ostatných poslancov, nie veľmi dobrý voči životnému prostrediu, ktorý však formálne musel byť schválený (inak by boli škody ešte väčšie). Eugen Jeckel sa zdržal hlasovania a vyjadril tým nesúhlas s výsledným VZN.