PRÁVE TERAZ: Namiesto rekonštrukcie Bystrickej sa rozširuje Športová ulica? + VIDEO

Aktualizované 20.novembra 2018

Dnes, v osobnom rozhovore nám pán Hasoň tvrdil, že stavebníkom na Športovej ulici nie je obecná firma PMP, ale súkromná firma S & O Company. Vraj nie je pravda, že peniaze určené na Bystrickú ulicu míňa obecná firma PMP na Športovú. Ďalšie dokumenty ako dôkaz však nepredložil.

Navyše sa vynárajú ďalšie otázky. Kto a akým právom zmenil stavebníka na firmu S & O Company, kde je p. Hasoň 50% spoločníkom (výpis z OR SR)? A kto bol o tom informovaný? Zastupiteľstvo rozhodne nie, dostupné písomné podklady hovoria o PMP. Podľa dostupnej dokumentácie a informácii zastupiteľstva je stavebníkom obecná firma PMP. Podľa dostupných podkladov ide o čiernu stavbu, žiaden z dotknutých vlastníkov susedných nehnuteľností sa nemal možnosť k takto rozsiahlej stavbe na hranici ich pozemkov vyjadriť.

Čo urobil úradujúci starosta p. Hasoň na zastavenie tejto čiernej stavby? Kto bude hradiť účet za túto čiernu stavbu?


Pôvodný článok 19. novembra 2018
  • peniaze určené na Bystrickú ulicu sa míňajú na súkromný prístup cez Športovú ulicu
  • rozširovanie Športovej ulice je v rozpore so stavebnou dokumentáciou (ohláškou)
  • stavebník - investor Prvá Mariatálska Prevádzková porušuje pravidlá hospodárenia
  • rozšírenie cesty k súkromným pozemkom nelegálne uberá aj z obecných pozemkov ihriska

Dňa 19.11.2018 sme spozorovali na Športovej ulici pohyb ťažkej stavebnej techniky - zemných strojov a nákladných áut. Na vyžiadanie sme obdržali od pracovníka stavebnej firmy projektovú dokumentáciu, ktorá sa odvoláva na IBV Marianka SO.01.01 Rekonštrukcia MK Športová ulica, zadávateľ a investor PRVÁ MARIATÁLSKA PREVÁDZKOVÁ, s.r.o. - 100% obcou vlastnená spoločnosť. 

sportova ulica rozsirovanie 3jpg

Práce sa mali vykonávať na základe Oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác! V tomto oznámení sa píše, že súčasťou udržiavacích prác je zrealizovanie nového asfaltového koberca na jestvujúcom telese miestnej komunikácie. 

Pri bližšom preverení prác sa zistilo, že predmetné práce sa vykonávajú v rozpore s týmto Oznámením z nasledujúcich dôvodov:

  1. Zemné práce sa dejú vedľa miestnej komunikácie Športovej ulice na parcele 834/32, ktorá nie je miestnou komunikáciou.
  2. Zároveň sa stavebné práce vykonávajú aj úplne mimo Športovej ulice na parcelách vo vlastníctve obce Marianka - pozemky ihriska, čiže rovnako v rozpore s Oznámením

  3. Obecné zastupiteľstvo v Marianke nedalo súhlas na nakladanie s majetkom obce tým spôsobom, že sa na ňom bude budovať miestna komunikácia v takomto rozsahu.

  4. Vlastníci priľahlých dotknutých parciel neboli vyrozumení vopred o tejto stavbe a nemali možnosť sa k nej vyjadriť.

  5. Prvá Mariatálska Prevádzková nemá zastupiteľstvom odsúhlasené finančné krytie! (Zmluvu o pôžičke ani iný typ zmluvy) na túto stavbu a je podozrenie, že prichádza k neoprávnenému nakladaniu s majetkom obce. Dnes sú na účte PMP iba peniaze určené na Bystrickú a míňajú sa na prístup k developerským pozemkom za ihriskom.

sportova ulica rozsirovanie 4jpg

Keďže táto stavba absolútne nezodpovedá rozsahu udržiavacích prác na existujúcom telese miestnej komunikácie ide o čiernu stavbu. Rozsah prác naopak zodpovedá budovaniu novej komunikácie, na ktorú je jednoznačne potrebné riadne stavebné konanie. Z vyššie uvedených dôvodov ako aj pre zabránenie ďalších vznikajúcich strát pre obec žiadame okamžité zastavenie tejto čiernej stavby.

Pán starosta Hasoň, pán Kišoň - konateľ PMP, čo vy na to?

sportova ulica rozsirovanie 1jpg