VZN o ochrannom pásme cintorína v Marianke

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o ochrannom pásme cintorína v Marianke

Vláda prijala návrh zákona, ktorým definovanie ochranného pásma pohrebísk presunula na miestne samosprávy. Pôvodné ochranné pásmo 50m znamená, že v rámci tohto pásma môže obec zamedziť výstavbe a regulovať vplyv okolia na obrady na cintoríne.

Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN, ktoré zabezpečilo pokračovanie platnosti pôvodného ochranného pásma 50m, avšak prijaté VZN bolo pre formálne nedostatky napadnuté prokurátorom. Upravené VZN so zachovaním pôvodného 50m ochranného pásma cintorína bolo opätovne predložené na novembrové zasadnutie OZ v Marianke.

Na rozdiel od predchádzajúceho hlasovania sme teraz za VZN hlasovali len my štyria (Hollý, Chabada, Jeckel, Porges). Ostatní poslanci takéto VZN s ochranným pásmom nepodporili s argumentom, že starosta nerokoval s vlastníkmi dotknutých pozemkov.

Dnešný stav je teda taký, že platí prokurátorom napadnuté VZN a hrozí, že ochranné pásmo cintorína v Marianke zanikne úplne!

Je potrebné uviesť, že pre vlastníkov pozemkov v ochrannom pásme sa z pohľadu ich obmedzení, týmto novým VZN nič nemení. Avšak neprijatím VZN získali výhodu v tom, že by v tesnej blízkosti cintorína mohli stavať bez obmedzení.

Je zrejmé, že kapacita cintorína postačuje len na nasledujúcich pár rokov. Aj plánovaná urnová stena pomôže tejto kapacite len na ďalších pár rokov. Považujeme preto za veľmi dôležité, aby sa obec nezbavovala svojich možností a práv predtým, ako nemá inú priestorovú alternatívu, ktorá by riešila pochovávanie zosnulých nielen pre našu generáciu.

A to aj v kontexte znásobenia počtu obyvateľov obce za posledné desaťročie. A tu nastáva ideologický konflikt: vyjsť v ústrety malej skupine vlastníkov dotknutých pozemkov, alebo sledovať dlhodobé záujmy všetkých občanov – verejný záujem?

Sme jednoznačne toho názoru, že pre tak veľmi dôležitý kultúrny problém, ako je zabezpečenie pochovávania zosnulých, nemôžeme individuálny záujem povzniesť nad záujem verejný. Preto do času, kým nebude táto oblasť vyriešená inak, budeme hlasovať za to, aby ochranné pásmo cintorína bolo definované podľa priloženého náčrtu (tvoria ho funkčné komunikácie, ktoré už limitujú ďalšie rozširovanie cintorína).

Následne by mohlo byť kompromisom odkúpenie dotknutých nezastavaných pozemkov zo strany obce. Na záver je dôležité zopakovať, že ochranné pásmo nie je zriadené len kvôli obmedzeniu výstavby, ale zároveň aj obmedzeniu rušenia pri obradoch.

Michal Hollý

Nacrt navrhu ochranneho pasma cintorinapng
Náčrt návrhu ochranného pásma cintorína