Aktuálne dianie v OZ a schválenie rozpočtu na rok 2022

Posledné riadne zvolané obecné zastupiteľstvo na stredu 16.2. nebolo uznášania schopné. Starosta Eugen Jeckel vydal stanovisko na adresu listu (link), ktorý poslali piati poslanci, kde zdôvodnili svoju neúčasť. 

Pripájame vysvetlenie ďalších aktivít k rozpočtu a VZN:

1. V decembri predložený rozpočet sme (poslanci Hollý, Porges, Chabada a Neumahr) boli pripravení jednoznačne podporiť – tak ako aj aj pani Iváková – existuje o tom zápis z Ekonomickej a investičnej komisie. Až do jeho schvaľovania priamo na OZ v decembri, nebol predložený žiadny pozmeňovací návrh.
Prečo sa pani Ivákovej teraz predložený upravený rozpočet, aj keď je zmenený len v pár položkách, už celý nepáči, na to Vám už asi odpovie len ona sama. Predpokladám, že k nemu v predstihu pošle návrhy ako ho upraviť, aby bol lepší.
Nemám problém užitočné návrhy podporiť. A aj tie menej užitočné (nie deštrukčné) pre obec. Hlavné je, aby bol rozpočet schválený a mohol pokračovať napríklad rozvoj infraštruktúry.

2. V decembri som sa rozhodol spolu s poslancami Porgesom, Chabadom a Neumahrom obhajovať filozofiu podpory takého riadenia odpadov (predloženého starostom Eugenom Jeckelom), ktoré je motivačné na znižovanie odpadu, také, ktoré zvýhodňuje tých, ktorí kompostujú a aby tí, ktorí nevyložia nádoby, mali aspoň akú takú satisfakciu za nevyloženie.
Aj to stále aktuálne VZN považujem za výrazne lepšie z pohľadu motivácie k ochrane životného prostredia ako to, ktoré chceli – podľa môjho názoru - presadiť priamo na rokovaní piati poslanci . Využili svoje právo upraviť VZN ako chcú, ja som využil svoje rozhodnúť sa tiež. Nevidím na tom nič zlé. V tomto prípade ide o hodnotové rozdiely.

3. Rozpočet bol riadne predložený na posledné OZ minulého roka. Ako píšem v bode jedna, bol podporovaný mimo iného aj poslankyňou Ivákovou. Vzhľadom na to, že pred jeho schválením neprešlo VZN o odpadoch tak, ako bolo navrhované ( resp. vôbec), nesedeli jednotlivé položky už zapracované do návrhu rozpočtu.
Bolo úplne namieste takýto, v danom okamihu už narušený návrh stiahnuť, príjmy a výdavky na odpady nanovo prepočítať a zapracovať do aktuálneho rozpočtu. Okrem toho boli do neho zapracované aj pripomienky Ekonomickej komisie a ďalšie skutočnosti, ktoré sa vyskytli až po samotnom zasadnutí OZ – napríklad schválenie 350,-EUR odmeny zamestnancom štátnej správy a podobne.

4. Rozpočet bol zverejnený dňa 28.12.2022, starosta k nemu zvolal 3 pracovné stretnutia. Na týchto stretnutiach je práve priestor sa opýtať, predložiť pozmeňujúce návrhy, veci si vysvetliť. Na prvom stretnutí som sa zúčastnil ja, páni Porges a Neumahr, samozrejme pán starosta, pani prednostka a pani kontrolórka. Nikto viac.
Druhé pracovné sa na podnet pána Jelačiča zrušilo. Na treťom sa zúčastnili okrem poslanca Sýkoru všetci ostatní poslanci. Nepostrehol som, okrem vyslovenia názoru poslanca Jelačiča k dotáciám, žiadny iný konkrétny návrh na zmenu rozpočtu.

5. Ako písal pán starosta – vzťahy medzi poslancami sú katastrofálne, aj mňa osobne mrzí, že som na opakované provokácie a dlhodobé osočovanie zo strany poslanca Sýkoru reagoval emotívne.
Nepoužil som akurát slovo, ktoré je vyššie spomínané, ale vyslovil som na pracovnom stretnutí smerom k poslancovi Sýkorovi svoj názor na jeho osobu a konanie – nie lichotivý – priznávam. Rovnako sa o ňom vyjadril po opakovaných urážkach a provokáciách aj pán Porges – raz. Takže ak hovoríte o vulgárnom osočovaní poslancov, tak sa bavíme jedine o poslancovi Sýkorovi.

Mrzí ma, že som sa nechal vyprovokovať a znížiť sa tým na jeho úroveň, ktorú potvrdzuje pravidelne už tri roky. Osobne sa kľudne poslancovi Sýkorovi za použitý výraz ospravedlním. Nepodmieňujem to ani jeho ospravedlnením sa voči mne a ostatným osočeným spoluobčanom.
Evidentne sledujete Facebook a máte možnosť vidieť eskaláciu napätia zo strany poslancov a aj medzi občanmi. Počet a spôsob príspevkov jednotlivých poslancov hovorí za všetko. Áno, verím, že budúce zastupiteľstvo bude inteligentnejšie, bude v ňom menej alebo žiadni ľudia so zlobou v srdci, nie ľudia pozerajúci stále dozadu a hľadajúci len chyby druhých. Verím, že tam budú takí, čo chcú posúvať veci vpred.

6. Rozpočtové provizórium naozaj znamená, že má obec mesačne k dispozicií 1/12 minulého roka, avšak znamená to, že pracovníci OU musia mesačne oveľa viac kontrolovať toky v obci tak, aby ho náhodu v danom mesiaci neprekročili.
Výdavky obce totiž nie sú v každom mesiaci rovnaké. Rovnako sa nedajú, keď nie je istota, že poslanci tieto schvália, začať potrebné nové investície a plánované aktivity do infraštruktúry – napríklad oprava časti Stromovej ulice, príprava projektových dokumentácií (voda, kanál), ale to už budem opakovať stanovisko starostu.

7. Ešte možno detail – Nová Marianka je logo/firma, ktorá robila a robí development v Marianke, Moja Marianka je názov odvodený od adresy, na ktorej publikujeme naše stanoviská k voľbám a vybraným témam verejným. Tieto dve pomenovania sú naozaj veľmi rozdielne.

Ak potrebujete konkrétne veci vysvetliť, kľudne mi napíšte na moju poslaneckú adresu. Facebook ako komunikačný nástroj, kde nikto nie je zodpovedný za svoje vyhlásenia, nie je pre mňa dôveryhodný nástroj a nemám čas na polopravdy a klamstvá opakovane reagovať. 

Michal Hollý, poslanec